top of page

Det stilles stadig større krav til næringslivet
Fra kun å være opptatt av kunder, etterspørsel og pris, er nå forventningene at næringslivet også skal bidra gjennom et større samfunnsansvar. Vi skal levere produkter og tjenester, men måten det produseres og leveres på er like viktig! 


Vi skal tjene penger og sikre utbytte, men eiere og markedet forventer at gevinsten også kommer i andre former enn kun kroner.  

Det er viktig for samfunnet, ikke bare på Innlandet, men i hele verden, at vi har et framoverlent næringsliv som setter krav til sine omgivelser, og er sitt samfunnsansvar bevist. Og ikke bare er dette viktig, det er nå avgjørende for bedrifters eksistens. 


For oss i Eidsiva er dette vårt DNA. Som offentlig eid selskap har vi offensive eiere som forventer at vi leverer overskudd – som igjen brukes til skoler, eldreomsorg, veier og andre oppgaver kommunene er ansvarlig for. Men de krever mer! Vi skal også bidra til et grønt industriløft og levere samfunnsnyttige tjenester.


Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling i regionen, og gå foran med innovasjon og risikovillighet når vi forfølger morgendagens løsninger.  

En verden i stadig endring krever raskere adopsjon av både teknologi og kompetanse. Eidsiva jobber derfor tett med samarbeidspartnere i Innlandet, og er opptatt av å både bruke og utvikle lokal kompetanse. Vi har ambisiøse mål om å skape ny forretning som bidrar til mer fornybar energi, samt gjøre våre kunder mer bærekraftige gjennom ansvarlig produksjon. 


Som stor teknologi- og infrastrukturleverandør i Innlandet, heier vi på alle som vil Opp og Fram. Vi ønsker å være en partner for våre eierkommuner, kunder og leverandører. Vi ønsker å samarbeide med utdanningsinstitusjoner og teknologimiljøer for å utvikle morgendagens løsninger. Og med det kanskje bidra med stabilitet i en ustabil verden. 

 

På Agenda Innlandet den 24. Januar setter vi retningen - OPP OG FRAM! 


Even Kyseth - Direktør Bedriftsmarkedet

Comments


bottom of page