top of page

Hva skal til for å ville bo i Innlandet?

Unge voksne vil vite hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet, og hvis de skal ta seg jobb i Innlandet, må bostedene være attraktive. Det viser rapporten Unge stemmer fra Innlandet, som blir lansert under Agenda Innlandet.   


«For å gjøre Innlandet mer attraktivt bør man ikke bare fortelle om hvor fint det er her. Man må få fram hvilket liv som kan leves her, hvilke muligheter som finnes».

Dette sier en av informantene som har bidratt til rapporten Unge stemmer fra Innlandet – en perspektivmelding.


For NHO Innlandet og leder av styringsgruppa for prosjektet, Jon Kristiansen, har meldinga har flere formål.


«Vi ønsker å involvere unge voksne i utvikling av samfunnet, at de skal få komme til orde og bli hørt. Samtidig ønsker vi mer kunnskap om hva som har betydning for unge voksne med tilknytning til Innlandet når det gjelder valg av bosted, utdanning, jobb, livsstil og fritid.»

Jobb er en forutsetning

Gode jobbtilbud er viktig for valg av bosted. Det viser også tidligere forskning. Mange unge voksne med tilknytning til Innlandet forteller at de flytter dit jobbene er. Samtidig prioriteres bo- og levekvaliteter høyt. Unge voksne legger vekt på nærhet til familie og at stedene hvor man bor må være attraktive.


«Møteplasser som passer for yngre folk, nærhet til natur, kulturtilbud, trygge oppvekstvilkår og følelsen av tilhørighet er dessuten faktorer som unge voksne har trukket fram som viktige for et steds attraktivitet», forteller prosjektleder og forsker Trude Hella Eide fra Høgskolen i Innlandet.


Ønsker kontakt med arbeidslivet

Flere framhever at det er avgjørende at arbeidsgivere i Innlandet synliggjør hvilke muligheter som finnes i regionen.

«Når mulighetene og miljøene synliggjøres øker Innlandets attraktivitet. Det etterlyses mer kontakt med arbeids- og næringslivet under studiene og muligheter for praksiserfaring. Ser man jobbmuligheter etter endt studie er det aktuelt for flere å bli værende», sier Eide videre.


Videre legger flere vekt på ønske om spennende fagmiljøer og mulighet for jobb til partneren. Det påpekes også at utviklingsvilje og samarbeid i regionen skaper muligheter med tanke på utvikling av Innlandet.


Andre funn

  • Flere legger vekt på at det er verdifullt med relevante utdanningstilbud i Innlandet, men ikke avgjørende for valg av bosted. Viktigheten av videreutdanningstilbud i Innlandet trekkes fram.

  • Boligmarkedet bør ha boligtyper for ulike livsfaser. De unge voksne opplever at det er få leieboliger på markedet, og at det er krevende å kunne kjøpe egen bolig.

  • Frihet, boltreplass, trygghet og ro trekkes fram som kvaliteter ved et liv i Innlandet.


Les hele rapporten herFakta om Unge stemmer fra Innlandet – en perspektivmelding

  • De unges perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (LO, NHO, Sparebank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune), Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark.

  • Prosjektets resultater skal blant annet danne grunnlag for anbefalinger til både politikere, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv om de unges løsninger for å skape attraktive og inkluderende samfunn.

  • Perspektivmeldinga består av en kunnskapsoppsummering av statistikk og tidligere forskning på unge voksnes bostedsvalg, samt resultater fra datainnsamlingen blant unge voksne med tilknytning til Innlandet.

  • Unge voksne har blitt hørt gjennom digitale workshops og individuelle intervjuer. Deltagerne var kvinner og menn i alderen 18–34 år med tilknytning til Innlandet.

댓글


bottom of page